Leveringsvoorwaarden

 

Algemene Leveringsvoorwaarden PC Support thuis.

 

Bij het uitbrengen van offertes en het uitvoeren van opdrachten hanteert PC Support thuis de onderstaande algemene leveringsvoorwaarden.

 

Artikel 1 Algemeen

In de algemene leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: De partij die opdracht geeft. Opdrachtnemer: PC Support thuis, aan haar gelieerde ondernemingen en franchisenemers Zaken: Onder het begrip zaken vallen tevens computerprogramma’s, c.q. software alsmede het verrichten van diensten.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

De algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, offertes, leveringen en werkzaamheden van opdrachtnemer.

 

Artikel 3 Offertes

3.1 Offertes van opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat naar beste weten daarbij alle informatie voor de opzet en de uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. 3.2 Opdrachtnemer zal de door haar te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. 3.3 Tenzij anders vermeld, vervalt een offerte 14 dagen nadat de offerte door opdrachtnemer aan opdrachtgever is verstrekt. 3.4 De overeenkomst wordt onherroepelijk door verzending van de schriftelijke orderbevestiging door opdrachtnemer en wel vanaf de dagtekening daarvan.

 

Artikel 4 Prijzen

4.1 Indien de kostenbestanddelen van de in de orderbevestiging vermelde verkoopprijzen wijzigen, is opdrachtnemer gerechtigd de prijzen aan te passen. 4.2 Tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen inclusief omzetbelasting (BTW) en andere belastingen en heffingen wegens de verkoop en de aflevering van de zaken. 4.3 Tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen exclusief kosten van montage en vervoer.

 

Artikel 5 Opdrachtuitvoering

5.1 Bij uitvoering van de overeenkomst, gaat de opdrachtgever akkoord met inzage van de opdrachtnemer in persoonlijke gegevens van opdrachtgever. 5.2 De opdrachtgever zorgt zelf voor een back-up van zijn persoonlijke data. 5.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van verlies van data. 5.4 De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 5.5 De opdrachtgever garandeert dat alle informatie en documenten die opdrachtnemer nodig heeft, tijdig beschikbaar zijn voor een goede uitvoering van de opdracht. 5.6 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de te leveren zaken te voorzien van zijn naam, merk en/of codering. Opdrachtgever mag deze vermelding niet verwijderen of wijzigen. 5.7 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van opdrachtnemer. 5.8 De opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

 

Artikel 6 Wijzigen opdracht c.q. meerwerk

6.1 Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, als partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht te wijzigen. 6.2 Indien een tussentijdse wijziging leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan opdrachtgever worden bevestigd.

 

Artikel 7 Overmacht

7.1 Indien de uitvoering van de overeenkomst voor opdrachtnemer geheel of ten dele, blijvend wordt verhinderd door omstandigheden die opdrachtnemer niet kunnen worden toegerekend, heeft opdrachtnemer het recht de overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving aan opdrachtgever. De ontbinding geldt alleen voor dat deel van de overeenkomst dat niet kan worden uitgevoerd. 7.2 Indien de uitvoering van de overeenkomst voor opdrachtnemer geheel of ten dele, tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden die opdrachtnemer niet kunnen worden toegerekend, heeft opdrachtnemer het recht de overeenkomst op te schorten zolang de verhindering duurt, door middel van een schriftelijke kennisgeving aan opdrachtgever. Dit geldt alleen voor dat deel van de overeenkomst dat tijdelijk niet kan worden uitgevoerd. 7.3 Indien de tijdelijke verhindering langdurig of blijvend wordt, is het eerste lid van dit artikel van toepassing. 7.4 Opdrachtnemer heeft het recht de voor de verhindering gemaakte kosten ter uitvoering van de overeenkomst, bij opdrachtgever in rekening te brengen.

 

Artikel 8 Aflevering

 8.1 Indien geen tijdstip van aflevering is afgesproken, dient opdrachtgever de zaken af te nemen binnen een maand na schriftelijke mededeling dat de zaken gereed zijn voor afname. 8.2 Opdrachtnemer is bevoegd in gedeelten af te leveren. Opdrachtgever is dan telkens een evenredig deel van de koopprijs verschuldigd.

 

Artikel 9 Betaling

9.1 Plaats van betaling is contant aan PC Support thuis, of door middel van beschrijving of storting op een door PC Support thuis aan te wijzen bankrekening. 9.2 Tenzij anders is overeengekomen, dienen facturen binnen 8 dagen na dagtekening te worden voldaan. 9.3 Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening. Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd betaling dan wel zekerheid te verlangen, voordat (verdere) uitvoering aan de overeenkomst wordt gegeven.

 

Artikel 10 Niet nakoming door opdrachtgever

10.1 Opdrachtgever is in verzuim, zonder dat ingebrekestelling nodig is, indien hij volgens de bepalingen van artikel 9 niet tijdig betaalt. 10.2 Bij verzuim is opdrachtgever naast vergoeding van andere schade ook alle kosten van buitengerechtelijke invordering verschuldigd.

 

Artikel 11

PC Support thuis kan niet worden aangesproken met betrekking tot de beoogde resultaten van adviezen, instructies, cursussen e.d. en eventuele (gevolg) schade, behoudens de schade waarvoor PC Support thuiswettelijk aansprakelijk is.

 

 Artikel 12 Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten en offertes is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.


Powered by webXpress